Op 1 maart 2018 heeft het College van Belanghebbenden (CvB) van de Veiligheidsladder besloten trede 5 te bevriezen nadat er een discussie was opgestart of de Veiligheidsladder in de huidige vorm voldoende houvast biedt voor auditoren en organisaties om te kunnen vaststellen of er bij een organisatie sprake is van een trede 5 cultuur. Het is voor de Veiligheidsladder van groot belang om te borgen dat het uitgegeven certificaat een zo goed mogelijke weerspiegeling is van het beeld dat organisaties hebben voor wat betreft de bedrijfscultuur.

Door de bevriezing is tot op heden nog geen één organisatie beoordeeld op trede 5. In de afgelopen jaren zijn er wel veel organisaties gecertificeerd op de onderliggende treden, waardoor het beeld van een trede 5 cultuur concreter is geworden.

Uitwerking interpretatie trede 5

De Commissie van Deskundigen (CvD) heeft op basis van diverse input- en commentaarrondes bij onder andere de kennispartners en Certificatie instellingen de nadere interpretatie voor trede 5 ontwikkeld. Per januari 2019 is de nadere interpretatie trede 5, vastgelegd in een apart interpretatiedocument, door het CvB vastgesteld. Dit document bevat:

  • een aanvulling op de algemene beschrijving trede 5
  • additionele termen en definities
  • een nadere toelichting op de criteria en auditorrichtlijnen voor trede 5
  • specificatie wanneer wordt voldaan aan de gestelde criteria

De eisen voor trede 5 zijn ter informatie overgenomen met daarnaast de nadere interpretatie trede 5 in de vorm van een toelichting op de criteria en auditorrichtlijnen.

Interpretatie document trede 5 versie 1.0

Beoordeling trede 5

Vanaf 1 juli 2019 is het weer mogelijk om beoordeeld te worden op trede 5. In de tussenliggende periode bereiden de certificerende instellingen, auditoren en organisaties zich voor op basis van het gepubliceerde interpretatiedocument. Ervaren auditoren dienen zich apart te laten kwalificeren voor het uitvoeren van audits op trede 4 en 5. Hiervoor worden door NEN intervisie sessies over trede 5 georganiseerd. Tijdens deze sessies gaan de (ervaren) auditoren samen met een vertegenwoordiging van de CvD aan de slag met de inhoud van het interpretatiedocument en wisselen zij ideeën en ervaringen uit om hun beeld van trede 5 organisaties optimaal op elkaar af te stemmen.

Doorontwikkeling

De publicatie en implementatie van de interpretatie trede 5 is een eerste stap in de continue verbetering van de Veiligheidsladder. In samenspraak met de brede groep stakeholders blijft gewerkt worden aan het verder ontwikkelen en optimaliseren van de Veiligheidsladder, op basis van nieuwe ervaringen en inzichten. Dit kan er toe leiden dat naast concretisering van de auditorrichtlijn in de toekomst ook een aanscherping van de eisen kan plaatsvinden om nog duidelijker onderscheid te maken tussen de treden van de Veiligheidsladder.

Lees hier het volledige bericht van het CvB